Arduino ile Radar Devresi

Arduino ile Radar Devresi

Arduino ile Radar Devresi

Arduino ile radar devresi, Arduino kontrollü radar devresi, arduino uno ile radar devresi, radar devresi, askeri radar sistemleri, arduino ile radar uygulaması, arduino ile radar projeleri

 

Arduino ile Radar Devresi, Merhaba arkadaş Arduino ile Radar Devresi yapılışını anlatacagım. Paylaşacagım bu devrenin çalışır şeklini videodan izleyebilirsiniz.

[wp_ad_camp_1]

arduino-ile-radar-devresi-gorseli

arduino-ile-radar-devresi-gorseli

Arduino ile radar devresinde hc04 bir ultrasonic sensör kullandım. Biliyorsunuz ki bu sensör ses dalgaları yollayarak algılama yapıyor. Bu devrede radarın görüş alanına giren cismi anlık olarak processing programı ile görebiliyoruz. Askeri radar sistemlerinin amatör olarak yapılmış halidir

Piyasa olan arduinoyla radar devrelerine ek olarak bir acil aydınlatma ekledim. Arduinomuz alan taraması yaparken cisim çok yakınan geldiginde alarm niyetinde bir ışıklandırma koydum tabi siz bu ışıklandırmayı kaldırıp isterniz zil koyun.

[wp_ad_camp_1]

Işıklandırma için arduinonun 13. bacagını kullandım. Programda da bunu belirttim. Arduinonun bacagını direkt olarak ışıklandırmaya takmadım çünkü ışıklandırma aşırı akım çekecegi için bacagını yaanardı bu yüzden bc639 bir transistörü tetikledim ışıklandırmayı ordan dogru besledim.

DİKKAT ECHO PİN 7 

TRİG PİN 8 e baglayacaksınız 

Kullandıgımız bc639 bacakları

processing 2.1 programını kendi sitesinden ücretsiz indirebilirsiniz 110 mb civarı bir program.

 

 

bc639-bacaklari

bc639-bacaklari

Ultrasonic Mesafe Sensörü

ultra-sonik-mesafe-sensoru

ultra-sonik-mesafe-sensoru

Arduino ile Radar Devresi İçin gerekli dökümanlar

1.arduino uno kartımız
2. servo motor alan taraması için
3. ultrasonic sensor hc04 serisi
5. jumper kablosu
7.processing 2.1 ekranda alan taramasını görmek için

ARDUİNO RADAR DEVRESİ BAGLANTI ŞEMASI

[wp_ad_camp_1]

arduino-ile-radar-devresi

arduino-ile-radar-devresi

ARDUİNO İÇİNE ATACAGIMIZ PROGRAM

#include <Servo.h>

/*
code for arduino bord ultrasonic radar system.
*/

Servo leftRightServo; // set a variable to map the servo
int leftRightPos = 0; // set a variable to store the servo position
const int numReadings = 10; // set a variable for the number of readings to take
int index = 0; // the index of the current reading
int total = 0; // the total of all readings
int average = 0; // the average
int echoPin = 7; // the SRF05’s echo pin
int initPin = 8;
long cm; // sensörümüzden okuduğumuz uzaklık// the SRF05’s init pin
unsigned long pulseTime = 0; // variable for reading the pulse
unsigned long distance = 0; // variable for storing distance

/* setup the pins, servo and serial port */
void setup() {
leftRightServo.attach(9);
// make the init pin an output:
pinMode(initPin, OUTPUT);
// make the echo pin an input:
pinMode(echoPin, INPUT);
// initialize the serial port:
pinMode (13, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
}

/* begin rotating the servo and getting sensor values */
void loop() {
/* BİZİM PROGRAM */
/* BİZİM PROGRAM */
for(leftRightPos = 0; leftRightPos < 180; leftRightPos++) { // going left to right.
leftRightServo.write(leftRightPos);
for (index = 0; index<=numReadings;index++) { // take x number of readings from the sensor and average them
digitalWrite(initPin, LOW);
delayMicroseconds(50);
digitalWrite(initPin, HIGH); // send signal
delayMicroseconds(50); // wait 50 microseconds for it to return
digitalWrite(initPin, LOW); // close signal
pulseTime = pulseIn(echoPin, HIGH); // calculate time for signal to return
cm= pulseTime /29.1/2;
if(cm < 15)
{
digitalWrite (13, HIGH);
}
if(cm > 15)
{
digitalWrite (13, LOW);
}
distance = pulseTime/58; // convert to centimetres
total = total + distance; // update total

delay(10);
}
average = total/numReadings; // create average reading

if (index >= numReadings) { // reset the counts when at the last item of the array
index = 0;
total = 0;
}
Serial.print(“X”); // print leading X to mark the following value as degrees
Serial.print(leftRightPos); // current servo position
Serial.print(“V”); // preceeding character to separate values
Serial.println(average); // average of sensor readings
}

/*
start going right to left after we got to 180 degrees
same code as above
*/
for(leftRightPos = 180; leftRightPos > 0; leftRightPos–) { // going right to left
leftRightServo.write(leftRightPos);
for (index = 0; index<=numReadings;index++) {
digitalWrite(initPin, LOW);
delayMicroseconds(50);
digitalWrite(initPin, HIGH);
delayMicroseconds(50);
digitalWrite(initPin, LOW);
pulseTime = pulseIn(echoPin, HIGH);
distance = pulseTime/58;
cm= pulseTime /29.1/2;
if(cm < 15)
{
digitalWrite (13, HIGH);
}
if(cm > 15)
{
digitalWrite (13, LOW);
}
total = total + distance;
delay(10);

}
average = total/numReadings;
if (index >= numReadings) {
index = 0;
total = 0;
}
Serial.print(“X”);
Serial.print(leftRightPos);
Serial.print(“V”);
Serial.println(average);

}

}

Processing Programı İçine Atacagımız Program

/*
Radar Screen Visualisation for HC-SR04
Maps out an area of what the HC-SR04 sees from a top down view.
Takes and displays 2 readings, one left to right and one right to left.
Displays an average of the 2 readings
Displays motion alert if there is a large difference between the 2 values.
*/
import processing.serial.*; // import serial library
Serial arduinoport; // declare a serial port
float x, y; // variable to store x and y co-ordinates for vertices
int radius = 350; // set the radius of objects
int w = 300; // set an arbitary width value
int degree = 0; // servo position in degrees
int value = 0; // value from sensor
int motion = 0; // value to store which way the servo is panning
int[] newValue = new int[181]; // create an array to store each new sensor value for each servo position
int[] oldValue = new int[181]; // create an array to store the previous values.
PFont myFont; // setup fonts in Processing
int radarDist = 0; // set value to configure Radar distance labels
int firstRun = 0; // value to ignore triggering motion on the first 2 servo sweeps

/* create background and serial buffer */
void setup(){
// setup the background size, colour and font.
size(750, 450);
background (0); // 0 = black
myFont = createFont(“verdana”, 12);
textFont(myFont);
// setup the serial port and buffer
arduinoport = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600);

}

/* draw the screen */
void draw(){
fill(0); // set the following shapes to be black
noStroke(); // set the following shapes to have no outline
ellipse(radius, radius, 750, 750); // draw a circle with a width/ height = 750 with its center position (x and y) set by the radius
rectMode(CENTER); // set the following rectangle to be drawn around its center
rect(350,402,800,100); // draw rectangle (x, y, width, height)
if (degree >= 179) { // if at the far right then set motion = 1/ true we’re about to go right to left
motion = 1; // this changes the animation to run right to left
}
if (degree <= 1) { // if servo at 0 degrees then we’re about to go left to right
motion = 0; // this sets the animation to run left to right
}
/* setup the radar sweep */
/*
We use trigonmetry to create points around a circle.
So the radius plus the cosine of the servo position converted to radians
Since radians 0 start at 90 degrees we add 180 to make it start from the left
Adding +1 (i) each time through the loops to move 1 degree matching the one degree of servo movement
cos is for the x left to right value and sin calculates the y value
since its a circle we plot our lines and vertices around the start point for everything will always be the center.
*/
strokeWeight(7); // set the thickness of the lines
if (motion == 0) { // if going left to right
for (int i = 0; i <= 20; i++) { // draw 20 lines with fading colour each 1 degree further round than the last
stroke(0, (10*i), 0); // set the stroke colour (Red, Green, Blue) base it on the the value of i
line(radius, radius, radius + cos(radians(degree+(180+i)))*w, radius + sin(radians(degree+(180+i)))*w); // line(start x, start y, end x, end y)
}
} else { // if going right to left
for (int i = 20; i >= 0; i–) { // draw 20 lines with fading colour
stroke(0,200-(10*i), 0); // using standard RGB values, each between 0 and 255
line(radius, radius, radius + cos(radians(degree+(180+i)))*w, radius + sin(radians(degree+(180+i)))*w);
}
}
/* Setup the shapes made from the sensor values */
noStroke(); // no outline
/* first sweep */
fill(0,50,0); // set the fill colour of the shape (Red, Green, Blue)
beginShape(); // start drawing shape
for (int i = 0; i < 180; i++) { // for each degree in the array
x = radius + cos(radians((180+i)))*((oldValue[i])); // create x coordinate
y = radius + sin(radians((180+i)))*((oldValue[i])); // create y coordinate
vertex(x, y); // plot vertices
}
endShape(); // end shape
/* second sweep */
fill(0,110,0);
beginShape();
for (int i = 0; i < 180; i++) {
x = radius + cos(radians((180+i)))*(newValue[i]);
y = radius + sin(radians((180+i)))*(newValue[i]);
vertex(x, y);
}
endShape();
/* average */
fill(0,170,0);
beginShape();
for (int i = 0; i < 180; i++) {
x = radius + cos(radians((180+i)))*((newValue[i]+oldValue[i])/2); // create average
y = radius + sin(radians((180+i)))*((newValue[i]+oldValue[i])/2);
vertex(x, y);
}
endShape();
/* if after first 2 sweeps, highlight motion with red circle*/
if (firstRun >= 360) {
stroke(150,0,0);
strokeWeight(1);
noFill();
for (int i = 0; i < 180; i++) {
if (oldValue[i] – newValue[i] > 35 || newValue[i] – oldValue[i] > 35) {
x = radius + cos(radians((180+i)))*(newValue[i]);
y = radius + sin(radians((180+i)))*(newValue[i]);
ellipse(x, y, 10, 10);
}
}
}
/* set the radar distance rings and out put their values, 50, 100, 150 etc.. */
for (int i = 0; i <=6; i++){
noFill();
strokeWeight(1);
stroke(0, 255-(30*i), 0);
ellipse(radius, radius, (100*i), (100*i));
fill(0, 100, 0);
noStroke();
text(Integer.toString(radarDist+50), 380, (305-radarDist), 50, 50);
radarDist+=50;
}
radarDist = 0;
/* draw the grid lines on the radar every 30 degrees and write their values 180, 210, 240 etc.. */
for (int i = 0; i <= 6; i++) {
strokeWeight(1);
stroke(0, 55, 0);
line(radius, radius, radius + cos(radians(180+(30*i)))*w, radius + sin(radians(180+(30*i)))*w);
fill(0, 55, 0);
noStroke();
if (180+(30*i) >= 300) {
text(Integer.toString(180+(30*i)), (radius+10) + cos(radians(180+(30*i)))*(w+10), (radius+10) + sin(radians(180+(30*i)))*(w+10), 25,50);
} else {
text(Integer.toString(180+(30*i)), radius + cos(radians(180+(30*i)))*w, radius + sin(radians(180+(30*i)))*w, 60,40);
}
}
/* Write information text and values. */
noStroke();
fill(0);
rect(350,402,800,100);
fill(0, 100, 0);
text(“Degrees: “+Integer.toString(degree), 100, 380, 100, 50); // use Integet.toString to convert numeric to string as text() only outputs strings
text(“Distance: “+Integer.toString(value), 100, 400, 100, 50); // text(string, x, y, width, height)
text(“Radar screen code “, 540, 380, 250, 50);
fill(0);
rect(70,60,150,100);
fill(0, 100, 0);
text(“Screen Key:”, 100, 50, 150, 50);
fill(0,50,0);
rect(30,53,10,10);
text(“First sweep”, 115, 70, 150, 50);
fill(0,110,0);
rect(30,73,10,10);
text(“Second sweep”, 115, 90, 150, 50);
fill(0,170,0);
rect(30,93,10,10);
text(“Average”, 115, 110, 150, 50);
noFill();
stroke(150,0,0);
strokeWeight(1);
ellipse(29, 113, 10, 10);
fill(150,0,0);
text(“Motion”, 115, 130, 150, 50);
}

/* get values from serial port */
void serialEvent (Serial arduinoport) {
String xString = arduinoport.readStringUntil(‘\n’); // read the serial port until a new line
if (xString != null) { // if theres data in between the new lines
xString = trim(xString); // get rid of any whitespace just in case
String getX = xString.substring(1, xString.indexOf(“V”)); // get the value of the servo position
String getV = xString.substring(xString.indexOf(“V”)+1, xString.length()); // get the value of the sensor reading
degree = Integer.parseInt(getX); // set the values to variables
value = Integer.parseInt(getV);
oldValue[degree] = newValue[degree]; // store the values in the arrays.
newValue[degree] = value;
/* sets a counter to allow for the first 2 sweeps of the servo */
firstRun++;
if (firstRun > 360) {
firstRun = 360; // keep the value at 360
}
}
}


  • Yazıyı Beğendin mi?  
elektrik

1988 Karabük dogumluyum ilköğretim ve ortaöğretimimi karabükte tamamladım.Ankara Üniversitesi Endüstriyel Otomasyon Mezuniyet=2008, Gazi üniversitesi Elektrik Öğretmenligi Mezuniyet=2012, Katü Elektrik-Elektronik Mühendisligini yarıda bırakıp Gazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği okuyorum. facebooktan takip etmek için; https://www.facebook.com/yasinhocammm

Benzer Yazılar


Yapılan Yorum (1)

  • devreler diyor ki

    Arduino Ile Radar Devresi nde cisim yaklaştıgında 220v luk lambayı nasıl yakarız? Aklıma röle ile yol vermek geldi.
    Röle kullanmayıp transistör kullansak, Transistör önerisinde bulunabilir misiniz?

    Cevapla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*